ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายอำนวย ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ