ศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมกับทีมงาน”คนสร้างงาน” เร่งสร้างตลาดองค์ความรู้(ตลาด KM)และตลาดผลผลิตสัมมาชีพ วันนี้การฟักไข่ไก่ดำภูพาน เพื่อขยายพันธ์ุ ในอนาคต ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จะเป็นศูนย์ศึกษาที่มีชีวิตและมีคนเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำกลับไปปรับใช้ตามความต้องการของแต่ละสายอาชีพและมาใช้บริการหลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)