โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงิน การคลัง รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

🌷ศพช.อุบลราชธานี :วันที่ 24 ธันวาคม 2562

กิจกรรมยามเช้า🌥
✅กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข
✅กิจกรรมหน้าเสาธง
✅ทบทวนบทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้🧠
📒 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563
📗การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563
(แลหน้า) กรณีศึกษา รายการ MMM Magazine on air การสัมภาษณ์ อพช. ประเด็น “ภารกิจสำคัญในโอกาสก้าวสู่ ๕๘ ปี กรมการพัฒนาพัฒนาชุมชน”/ “SMART ENERGY ตอน อบต.โก่งธนู ชุมชนไร้ขยะ” ระดมความคิดพร้อมนำเสนอ

โดย นางสาวสิริลักษณ์ พลนอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและคณะวิทยากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

📕ศาสตร์พระราชา ได้รับเกียรติจาก นายสุทิน จันขาว ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักการทรงงาน พระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากโคกหนองนาโมเดล

📘E-Commerce ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดุสิต ศรีสร้อย อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้

——————
โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงิน การคลัง รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)