โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงินการคลัง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

🌷ศพช.อุบลราชธานี : วันที่ 25 ธันวาคม 2562

👯‍♀️กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
🇹🇭เข้าแถวเคารพธงชาติ
📕กิจกรรมทบทวนบทเรียน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก นายสมนึก เหรียญรักวงศ์ ประธาน OTOP Trader จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการหมูยอ ป.อุบล เป็นวิทยากรให้ความรู้วิชา OTOP Trader

📝กิจกรรมถอดบทเรียน การเรียนรู้ วิชาศาสตร์พระราชา นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 และวิชา E-Commerce

📝จัดทำแผนปฏิบัติการ ออกแบบงาน 4 งานหลักมุ่งสู่อนาคต ออกแบบการขับเคลื่อน OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล

โดย นางสาวทับทิม แท่งคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและคณะวิทยากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี


…โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงินการคลัง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

ณ หอประชุมค้ำคูณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)