โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงิน การคลัง รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

🌷ศพช.อุบลราชธานี : วันที่ 26 ธันวาคม 2562

👯‍♀️กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
🇹🇭เข้าแถวเคารพธงชาติ
📕กิจกรรมทบทวนบทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้🧠
📒 วิชา การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินงบประมาณฯได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เหลืองวิเศษ วิศวกรชำนาญการ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรให้ความรู้

📝วิชา ระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่พัฒนากรควรรู้ โดยได้รับเกียรติจากนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี จากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

📝วิชาเรียนรู้ OKRs จากเป้าหมายองค์กร สู่เป้าหมายบุคคล ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล ศรจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

——————
โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงิน การคลัง รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

ณ หอประชุมค้ำคูณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)