ทีมงาน ศพช.อุบลราชธานี ร่วมกันดำนา ข้าวหอมมะลิและปลูกเผือกจำนวน 100 หัว บนพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” 20 ไร่

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทีมงาน ศพช.อุบลราชธานี ร่วมกันดำนา ข้าวหอมมะลิและปลูกเผือกจำนวน 100 หัว บนพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” 20 ไร่ เพื่อการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ การเป็นครูพาทำของบุคลากร ศพช.อุบลราชธานี ให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 1 times, 1 visits today)