อุบลฯ รวมพลัง พช. อีสาน ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” เยียวยาภัยโควิด-19

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2 /2563 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 รวม 7 จังหวัด จำนวน 142 คน พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
รองอธิบดีฯ พช. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” /โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เฟส2 เป็นการต่อยอดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง หลังจากผ่านพ้นแผนปฏิบัติการ 90 วัน /โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยภาคีการมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดฯ อำเภอ และชุมชนท้องถิ่น /การขับเคลื่อน OTOP และชุมชนเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้สามารถสร้างรายได้แก่คนในชุมชน /มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา พี่น้องประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะต้องคิดงานเชิงวิชาการ ตลอดจนสร้างรูปแบบงานหรือนวัตกรรมใหม่และสามารถนำแนวทางการบริหารไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง Change for Good ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
จากนั้นเวลา 11.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ได้เยี่ยมชมโมเดลจำลองพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล 20 ไร่ ซึ่งจำลองจากพื้นที่จริงของศพช.อุบลราชธานี โดยนายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เป็นผู้นำเสนอฯ
(Visited 1 times, 1 visits today)