ร่วมสนับสนุนวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุน กข.คจ. และ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาน ในปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวทับทิม แท่งคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และทีมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมสนับสนุนวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุน กข.คจ. และ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาน ในปีงบประมาณ 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2 /2563 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 รวม 7 จังหวัด จำนวน 142 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)