ศพช.อุบลราชธานี สร้างทีม “วิทยากรครูพาทำ”

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาหลักกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (วิทยากรครูพาทำ) จำนวน 38 คน จากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง และ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ โดยการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรครูพาทำ เรียนรู้กระบวนการฝึกอบรมฯ กระบวนการหน้าเสาธง 5 ขั้นตอน เรียนรู้ฐานคนมีไฟ และ ฐานคนรักษ์โลกพระแม่โพสพ
ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)