ทีมวิทยากรครูพาทำ ศพช.อุบลราชธานี #ใส่รหัสพร้อมลุย!!!

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศพช.อุบลราชธานี ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรครูพาทำวันที่สอง กิจกรรมในวันนี้
– เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ กระบวนการหน้าเสาธง 5 ขั้นตอน
– เรียนรู้และฝึกปฏิบัติฐานคนเอาถ่าน ฐานคนรักษ์และธรณี ฐานคนมีน้ำยา และฐานคนรักษ์สุขภาพ
– ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาหลักกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (วิทยากรครูพาทำ)ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)