สวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – ล้างมือ’ ป้องกันโควิด 19 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 6

สวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – ล้างมือ’ ป้องกันโควิด 19
ศพช.อุบลราชธานี : ทีมงานคัดกรองและรับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
.. กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนต้นแบบ(HLM) และผู้รับจ้างงานในโครงการฯ รุ่นที่ 6 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 88 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2563
.. วันแรก สร้างความสัมพันธ์และสร้างทักษะเบื้องต้น
– ปฐมนิเทศ พร้อมรับทราบนโยบายโครงการฯ โดย นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปรับฐาน ละลายพฤติกรรม รับทราบกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน ยึดหลัก 3 ค (คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง)
– เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
– เรียนรู้ตำราบนผืนดิน เดินชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
– การเรียนรู้ การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดย นายสุรมิตร ศรีสุรักษ์
(Visited 1 times, 1 visits today)