เรื่องกล้วย กล้วย ผลผลิตจากโคก หนอง นา พช.

นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และบุคลากรศูนย์ฯ มีแนวคิดการในปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรของศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถจัดการพื้นที่ที่แห้งแล้งให้กลับมาชุ่มชื้น สามารถทำการเกษตรได้ โดยศูนย์ฯ นำความรู้ที่ได้จากการไปอบรมโครงการของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการลงมือทำจริงในพื้นที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามศาตร์พระราชา โคก หนอง นา พช. โดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืช ผัก สวนครัว เพื่อนำไปใช้บริโภคในครัวเรือนได้และมีพื้นที่รองรับน้ำฝนไว้ใช้ในการเพาะปลูก การทำโคก หนอง นา “ต้องใช้เวลาและความอดทน อย่าใจร้อน จนกว่าจะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจริง”

อ่านคู่มือการปลูกกล้วยบนหัวคันนาทองคำ ที่นี่>>> http://online.anyflip.com/zqtae/qivi/

(Visited 1 times, 1 visits today)