ศพช.อุบลราชธานี รับการประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมรับการประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ประเด็นการประเมินฯ มีดังนี้

1. มาตรฐานการฝึกอบรม

2. มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล

3. มาตรฐานการให้บริการ

4. มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

 

โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ได้นำเสนอผลดำเนินการตามกรอบการประเมินที่กำหนด คณะกรรมการฯได้ซักถามเพิ่มเติม แลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานฯ โดยมุ่งหวังให้มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถเป็นกรอบการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)