โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

นายวิลาศ บุญโต

ผู้อำนวยการ ศพช.อุบลราชธานี

นายกิตติ พิศงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.อุบลราชธานี

นางสาวพรทิพย์ จันทะพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทับทิม แท่งคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชณลดา บุษราคัม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายกิติพงษ์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุบล ผุยพัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเพ็ญศรี วรบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนฤมล ศิริวัฒนสิทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกัลยา โพธิวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิมพ์รำไพ สังข์ทอง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางฐิตา เดโชชัยพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชนาทิพย์ สยนานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

นางวรรณภา เสมสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอรุณ ศรีเมืองเดช

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญเลิศ สุขชิต

พนักงานขับรถยนต์

นายพันธ์ศิลป์ รูปโฉม

พนักงานทั่วไป

นางสงวน พรรณาภพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางกัลยา ชาลี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวรัชนีกร ปัญญาวรรณ์

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

นายสมรักษ์ สุขกุล

พนักงานสถานที่

นายสุรพงษ์ อาทิเวช

พนักงานทั่วไป

นายสมรชัย บุญเพ็ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางจำเนียร ปลงใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุดสาคร นุพันธ์

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

นายเกรียงไกร ยึดวงศ์

พนักงานทั่วไป

นายชำนาญ กองแก้ว

พนักงานทั่วไป

นางวิลัย สุขกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางเกษมศรี บันลือ

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

นายธีระบูลย์ จันทาป

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

นายนายมงคล พิลารักษ์

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

(Visited 1 times, 1 visits today)