โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

นายวิลาศ บุญโต

ผู้อำนวยการ ศพช.อุบลราชธานี

นายกิตติ พิศงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายบพิธ วาทวิจารณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายกิติพงษ์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทับทิม แท่งคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวยุบล ผุยพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอลิสรา จันท์พิทักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนฤมล ศิริวัฒนสิทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกัลยา โพธิวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิมพ์รำไพ สังข์ทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวชนาทิพย์ สยนานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

นายอรุณ ศรีเมืองเดช

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายเกรียงไกร ยึดวงศ์

พนักงานทั่วไป

นางวิลัย สุขกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมรชัย บุญเพ็ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิมล เสนาช่วย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุรพงษ์ อาทิเวช

พนักงานทั่วไป

นางจำเนียร ปลงใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอุลัยลักษณ์ อุ่นทะยา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพงษ์ศักดิ์ พิทักษ์สงฆ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพันธ์ศิลป์ รูปโฉม

พนักงานทั่วไป

นางมณีวรรณ์ สีสอน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางกัลยา ชาลี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

(Visited 1 times, 1 visits today)