โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

นายวิลาศ บุญโต

ผู้อำนวยการ ศพช.อุบลราชธานี

นายกิตติ พิศงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายบพิธ วาทวิจารณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายกิติพงษ์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทับทิม แท่งคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเพ็ญศรี วรบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวยุบล ผุยพัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนฤมล ศิริวัฒนสิทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายอรุณ ศรีเมืองเดช

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวกัลยา โพธิวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิมพ์รำไพ สังข์ทอง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชนาทิพย์ สยนานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

นางอลิสรา จันท์พิทักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวรรณภา เสมสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายพันธ์ศิลป์ รูปโฉม

พนักงานทั่วไป

นายชำนาญ กองแก้ว

พนักงานทั่วไป

นางสงวน พรรณาภพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางกัลยา ชาลี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวรัชนีกร ปัญญาวรรณ์

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

นายสุรพงษ์ อาทิเวช

พนักงานทั่วไป

พนักงานสถานที่

นางจำเนียร ปลงใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทรงวุฒิ บรรเทา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุดสาคร นุพันธ์

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

นายเกรียงไกร ยึดวงศ์

พนักงานทั่วไป

นายสมรชัย บุญเพ็ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางวิลัย สุขกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางมณีวรรณ์ สีสอน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

(Visited 1 times, 1 visits today)