โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

นายวิลาศ บุญโต

ผู้อำนวยการ ศพช.อุบลราชธานี

นายกิตติ พิศงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายบพิธ วาทวิจารณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางเพ็ญศรี วรบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทับทิม แท่งคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายกิติพงษ์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุบล ผุยพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอลิสรา จันท์พิทักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนฤมล ศิริวัฒนสิทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชนาทิพย์ สยนานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิมพ์รำไพ สังข์ทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอรุณ ศรีเมืองเดช

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางวรรณภา เสมสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัลยา โพธิวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายเกรียงไกร ยึดวงศ์

พนักงานทั่วไป

นายพันธ์ศิลป์ รูปโฉม

พนักงานทั่วไป

นางวิลัย สุขกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมรชัย บุญเพ็ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุดสาคร นุพันธ์

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

นายชำนาญ กองแก้ว

พนักงานทั่วไป

นางสงวน พรรณาภพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางจำเนียร ปลงใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทรงวุฒิ บรรเทา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพงษ์ศักดิ์ พิทักษ์สงฆ์

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

นายสุรพงษ์ อาทิเวช

พนักงานทั่วไป

นางกัลยา ชาลี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางมณีวรรณ์ สีสอน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวรัชนีกร ปัญญาวรรณ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิมล เสนาช่วย

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

(Visited 1 times, 1 visits today)