โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

วิลาศ.jpg

นายวิลาศ บุญโต

ผู้อำนวยการ ศพช.อุบลราชธานี

กิตติ-198x198.jpg

นายกิตติ พิศงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บพิธ-198x198.jpg

นายบพิธ วาทวิจารณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
DSC_7796-198x198.jpg

นายกิติพงษ์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ทับทิม.jpg

นางสาวทับทิม แท่งคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เพ็ญศรี.jpg

นางเพ็ญศรี วรบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ยุบล.jpg

นางสาวยุบล ผุยพัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นฤมล.jpg

นางนฤมล ศิริวัฒนสิทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
อรุณ.jpg

นายอรุณ ศรีเมืองเดช

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กัลยาโพ.jpg

นางสาวกัลยา โพธิวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล

พิมพ์รำไพ.jpg

นางสาวพิมพ์รำไพ สังข์ทอง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฐิตา.jpg

นางฐิตา เดโชชัยพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชนาทิพย์-198x198.jpg

นางสาวชนาทิพย์ สยนานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

download-198x198.png

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วรรณภา.jpg

นางวรรณภา เสมสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

พันธ์ศิลป์.jpg

นายพันธ์ศิลป์ รูปโฉม

พนักงานทั่วไป

ชำนาญ.jpg

นายชำนาญ กองแก้ว

พนักงานทั่วไป

สงวน.jpg

นางสงวน พรรณาภพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กัลยา-ชา.jpg

นางกัลยา ชาลี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

IMG_20210324_144657-198x198.jpg

นางสาวรัชนีกร ปัญญาวรรณ์

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

สมพงษ์.jpg

นายสุรพงษ์ อาทิเวช

พนักงานทั่วไป

สมรักษ์.jpg

นายสมรักษ์ สุขกุล

พนักงานสถานที่

จำเนียร.jpg

นางจำเนียร ปลงใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ทรงวุฒิ-198x198.jpg

นายทรงวุฒิ บรรเทา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

IMG_20210324_144146-198x198.jpg

นายสุดสาคร นุพันธ์

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

เกรียงไกร.jpg

นายเกรียงไกร ยึดวงศ์

พนักงานทั่วไป

สมรชัย.jpg

นายสมรชัย บุญเพ็ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

วิลัย.jpg

นางวิลัย สุขกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

มณีวรรณ์-198x198.jpg

นางมณีวรรณ์ สีสอน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

download-198x198.png

นางเกษมศรี บันลือ

ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.

(Visited 1 times, 1 visits today)