เอกสารสรุปผล โครงการสร้างผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ กรมการปกครอง หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ”

05 กรกฎาคม 2565 /

13:53 น.