เดินตามรอยเท้าพ่อ ต่อยอดสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรอินทรีย์ โดย นายอาชวิน สัญญารักษ์

โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564การจัดการความรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (KM สัญจร)

(Visited 1 times, 1 visits today)