เอกสารสรุปผล โครงการสร้างผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ กรมการปกครอง หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ”

เล่มสรุปผลรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)