เอกสารสรุปรายงานผล โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

https://anyflip.com/zqtae/biaj/

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (หัวหน้ากลุ่มงานฯ,พัฒนาการอำเภอ)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)