Screen-Shot-2564-08-21-at-15.32.26-800x600.png

ศพช.อุบลราชธานี ร่วมประชุม อธิบดี พช. ในโครงการจัดทำแนวความคิดการวางผังการ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

21 สิงหาคม 2564 /

16:12 น.