กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เทศบาลนครอุบลราชธานี และประชาชนจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะ และทำเสวียนรักษ์โลก ลดการเผาใบไม้ ลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ บริเวณ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงหมายเลข 23 (ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563
นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เนื่องในโอกาสวันพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชนชาติไทย
(Visited 1 times, 1 visits today)