คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ พลนอก หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะวิทยากรครูพาทำ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรม MSEP สำหรับนักเรียนห้องโปรแกรมพิเศษ ระดับประถมศึกษา ป.1/1-3 และ ป.2/1-2 จำนวน 45 คน ระดับมัธยมศึกษา ม.1/1-3 จำนวน 58 คน โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
– นั่งรถรางชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– ให้อาหารควายที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ศพช.อุบลราชธานี
– ฝึกปฏิบัติการทำสบู่เหลว จากฐานคนมีน้ำยา
– ฝึกปฏิบัตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากฐานคนรักษ์แม่ธรณี
– กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ฐานคนรักษ์โลกพระแม่โพสพ


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น การจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหรือบูรณาการในทุกกิจกรรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทำและคิดด้วยตัวเอง ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขสนุกสนาน ทำให้เด็กค่อยๆซึมซับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดความรู้สึกรักและมีความอนุรักษ์ในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)