คนรุ่นใหม่สนใจศาสตร์พระราชา ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับคณะนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมกับพาเดินชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศพช.อุบลราชธานี บันทึกถ่ายทำคลิปวิดีโอจัดทำสื่อ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย”
(Visited 1 times, 1 visits today)