ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะจำนวน 11 คน เข้าศีกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
…ผู้อำนวยการฯ นำเสนอการบริหารจัดการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.อุบลราชธานี และชมวิดีทัศน์นำเสนอฐานการเรียนรู้ต่างๆ จากนั้นได้เยี่ยมชมการปลูกอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ การเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)