นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเดินชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศพช.อุบลราชธานี

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเดินชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศพช.อุบลราชธานี โดยมีการสัมภาษณ์ บันทึกถ่ายทำคลิปวิดีโอ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

(Visited 1 times, 1 visits today)