“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อเป้าหมายสูงสุด “ความสุขประชาชน”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 – 17.00 น. นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสถาบันการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมคัดเลือกจากอำเภอนำร่องจังหวัดละ 1 อำเภอๆละ 10 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ และผู้นำภาคเอกชน จาก 7 จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศพช.อุบลราชธานี ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 77 คน
กิจกรรมในวันนี้
– ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
– กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนาน 9 รูป
– กิจกรรมวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสู่รูปธรรมความสำเร็จในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดย โดย ​ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
– นำเสนอแนวความคิดเบื้องต้นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสู่รูปธรรมความสำเร็จ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เวลา 16.00 น. ได้รับเกียรติจากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อเป้าหมายสูงสุด “ความสุขประชาชน”
ณ หอประชุมค้ำคูณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)