ผอ.ศพช.อุบลราชธานี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี


โดยในปี พุทธศักราช 2564 จังหวัดอุบลราชธานี มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ในชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 45 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ จำนวน 38 ราย ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ผู้กระทำความดี ความชอบอันปฏิบัติงานราชการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้วยความอุตสาหะ มีความจงรักกักดีต่อสถาบันหลักของชาติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองที่ดี อีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)