พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และ หลักสูตร การเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และ หลักสูตร การเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

——————
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เป็นประธานปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และ หลักสูตร การเงิน การคลัง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นพัฒนากรจาก 7 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ จำนวน 75 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562

ณ หอประชุมค้ำคูณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)