มหาดไทย ปลุกพลัง “อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อมขับเคลื่อน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทย

25.06.65 ศพช.อุบลราชธานี ลุยต่อเนื่อง
🎯กิจกรรมการจัด Workshop การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เป็นจุดดำเนินการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายใน 7 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ และผู้นำภาคเอกชน จากจังหวัดมุกดาหาร นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวม 77 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 มีกิจกรรมดังนี้
🟢 ฝึกปฏิบัติ workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดย รศ.ดร.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
🟢 พัฒนา 3 ขุมพลัง “พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ” กิจกรรมรับอรุณ โดยทีมวิทยากร ศพช.อุบลราชธานี
🟢 ฝึกปฏิบัติ workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดย รศ.ดร.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
🟢 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัด workshop นำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดย รศ.ดร.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
(Visited 1 times, 1 visits today)