ศพช.อุบลราชธานี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายชัยยง โชติรัตนากูล นายกเทศมนตรีตำบลโดด พร้อมทีมงาน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโดด ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสังคม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของสภาเด็กและเยาวชน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้
24 กันยายน 2565
– การละลายพฤติกรรม โดยทีมวิทยากร ศพช.อุบลราชธานี
– การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ โดย นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
– บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาชุมชน โดย นางสาวทับทิม แท่งคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
– การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย นายกิตติ พิศงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
25 กันยายน 2565
– กิจกรรมพัฒนา 3 ขุมพลัง “พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ” โดย นายกิตติ พิศงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
– กิจกรรมฝึกปฏิบัติและสาธิตฐานเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนรักแม่ธรณี และฐานคนเอาถ่าน โดยทีมวิทยากรครูพาทำ
– สรุปบทเรียน
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)