ศพช.อุบลราชธานี นำเสนอผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 – 19.00 น.

นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบการประเมินที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ในการนี้ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน รับฟังการนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาฯ ทั้งรายทีมและรายบุคคล เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)