ศพช.อุบลราชธานี นำเสนอหลักสูตร 108 อาชีพ


นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครัวเรือนต้นแบบ ร่วมนำเสนอหลักสูตรอาชีพออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 3 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้อง เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New normal ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2564 เป็นการนำเสนอหลักสูตรของทั้ง 11 ศูนย์ฯ และ
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

โดย ศพช.อุบลราชธานี นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพฯ และสาธิตหลักสูตร “ไซรัปอ้อย” ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ 108 อาชีพ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฯ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)