ศพช.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างฐานและพัฒนาฐานเรียนรู้ในแปลงตัวอย่าง

นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และทีมครูพาทำ ศพช.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมเอามื้อสามัคคี ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม เอามื้อสามัคคี สร้างฐานและพัฒนาฐานเรียนรู้ในแปลงตัวอย่าง (งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๓) หลักสูตร ๑ วัน ณ สวนลุงช้าง (นายสรภพ พูลเพิ่ม) บ้านดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน ๓๐ คน โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายทฤษฎีหลักกสิกรรมธรรมชาติ และช่วงบ่ายฝึกปฏิบัติเอามื้อสามัคคี การขุดคลองไส้ไก่ การห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม การทำเตาเผาถ่าน การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)