ศพช.อุบลราชธานี “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

“สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้”

นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ขอแสดงเจตนารมณ์ว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีวินัย ยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรม และสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ และจะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
(Visited 1 times, 1 visits today)