ศพช.อุบลฯ Morning Brief สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน


นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี สื่อสารกับบุคลากรศูนย์ฯ ในทุกวันตอนเช้า เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน มีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงช่วยกันแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)