ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ “World Soil Day”

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ “World Soil Day”

ภายใต้หัวข้อ “Soil : Where the food begins : อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหัวข้อการส่งเสริมกิจกรรมภายใต้ชื่อ

“Great food from good soil for better life awareness week”

หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

เวลา 08.00 – 09.00 น.

– ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เวลา 09.00 – 10.00 น.

– ประธานในพิธีกล่าวประกาศเจตนารมณ์ วันดินโลก “World Soil Day” โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

– ชมนิทรรศการวันดินโลก

เวลา 10.00 – 11.00 น.

– เวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

โดย

1.ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ

2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุภาวดี นนทพจน์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. นายสรภพ พูลเพิ่ม ประธานตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจห้วยวังนอง

4. นายศักดิ์สิทธิ์ บุญญะบาล อดีตประธานเครือข่าย SAVE UBON และเจ้าของแปลง “โคก หนอง นา ปันบุญ”

ดำเนินรายการโดย

นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 11.00 – 12.00 น.

– สาธิตทำปุ๋ยหมักแห้ง หมักน้ำ

เวลา 12.00 – 13.00 น.

– ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (เมนูอาหารสมุนไพร)

เวลา 13.00 – 16.00 น. (WORKSHOP)

– กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

– ปลูกต้นไม้

– ปลูกสมุนไพร

– ห่มดิน

*****************************************

***รับประทานอาหารว่าง (เครื่องดื่มสมุนไพร) ***

เช้า เวลา 10.00 น. บ่าย เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีกรมท่า

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition #FAO

#MOI #กระทรวงมหาดไทย #บําบัดทุกข์บํารุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม https://fb.me/e/5p6joIueL

(Visited 1 times, 1 visits today)