อพช.เน้นย้ำนโยบาย ในการขับเคลื่อนงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคาร ที่28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ในการนี้ นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำแนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” การสนับสนุนส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนการพัฒนาคนของประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ในโอกาสนี้ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ ได้ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยน แนวทางการปฏิบัติงาน ที่จะร่วมพัฒนาสานต่อทั้ง 4 ด้าน ของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 1) งาน ทั้งงานหลัก งานนโยบาย งานต่อเนื่อง งานพัฒนาองค์กร 2) งบ ทั้งงบประมาณประจำปี แหล่งงบอื่นๆ และการบริหารงบประมาณ 3) ระบบ ทั้งฐานข้อมูล การสื่อสาร การปรึกษาหารือ การลงพื้นที่ 4) คน ทั้งความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ความรู้ทักษะประสบการณ์ เส้นทางความก้าวหน้า และการแต่งตั้งโยกย้าย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

•สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนกันยายน 2564

•การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

•รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564

•แผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

•ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)

•รายงานผลการดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

•การติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•การดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

•รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

•การประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวศศิธร อินทกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม

นายสมปอง อาจณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

•การมอบโล่เกียรติยศผู้ชนะเลิศการประกวดคติประจำใจในการทางานพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 60ปี กรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว พัฒนาการอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี คติประจำใจที่ชนะเลิศ “60ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

(Visited 1 times, 1 visits today)