โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 6

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
.. กลุ่มเป้าหมายผู้นำในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ(HLM) และผู้รับจ้างงานในโครงการฯ รุ่นที่ 6 จำนวน 88 คน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
.. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาด้วยกลไก 357 (3) การจัดการในระดับพื้นที่ ชุมชน จังหวัด สู่ระดับประเทศ (5) กลไก ได้แก่ ประสานงานภาคีฯ บูรณาการแผน ติดตามประเมินผล การจัดการความรู้ และสื่อสารสังคม (7) ภาคีเครือข่าย โดย นางสาวสิริลักษณ์ พลนอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
… ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมจัดทำ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” พร้อมนำเสนอแผน
…ในการนี้ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด โครงการฯ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม
– ปิดการฝึกอบรม –
(Visited 1 times, 1 visits today)