โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 23.00 น. นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมต้อง CAST” ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting จากกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมคัดเลือกจากอำเภอนำร่องจังหวัดละ 1 อำเภอๆละ 10 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ และผู้นำภาคเอกชน จาก 7 จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศพช.อุบลราชธานี ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 77 คน
กิจกรรมการเรียนรู้
– กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ โดยทีมวิทยากร ศพช.อุบลราชธานี
– กิจกรรม ทัศนศึกษาตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.อุบลราชธานี โดยทีมวิทยากร อุบลราชธานี
– เหลียวหลัง แลหน้า แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา หัวข้อ 130 ปี แห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกรมการปกครอง โดยท่านประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.ดร.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ทีมงานวิทยากร ร่วมถอดบทเรียนการทำกิจกรรม และการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (AAR) เพื่อสะท้อนความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ ในการนำไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
ณ หอประชุมค้ำคูณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)