🌷ศพช.อุบลราชธานี : ประชุมเพื่อเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.อุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)