📣จังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบ”พัฒนากรตองหนึ่ง” คืนสู่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

📣จังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบ”พัฒนากรตองหนึ่ง” คืนสู่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานส่งมอบ พัฒนากรฝึกปฏิบัติงานภาคสนามตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 จำนวน 102 คน คืนสู่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน โดยมีนายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบพัฒนากรที่ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามกลับเพื่อฝึกอบรมต่อในภาคสรุป ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อไป

👉ในครั้งนี้ น้องๆ พัฒนากรทุกคนได้ลงฝึกปฏิบัติภาคสนามตลอดระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 17 ธันวาคม 2562 ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวของครัวเรือนรับรองในหมู่บ้านตลอด การฝึกอบรมภาคสนามมีกิจกรรมที่ดำเนินการในชุมชน ทั้งสิ้น 102 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,193 บาท จากการที่น้องๆ พัฒนากรได้ลงฝึกภาคสนามในครั้งนี้ ทำให้เกิดกรอบแนวคิด วิธีการ กระบวนงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 กระบวนงาน และใช้หลักการพัฒนาชุมชนในการทำงานร่วมกับชุมชน ทำให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานในโอกาสต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)