นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเดินชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศพช.อุบลราชธานี

30 ธันวาคม 2563 /

15:34 น.

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 6

27 ธันวาคม 2563 /

19:10 น.