สวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – ล้างมือ’ ป้องกันโควิด 19 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 6

24 ธันวาคม 2563 /

06:48 น.