คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ณ บ้านสะพือใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

22 กรกฎาคม 2563 /

16:13 น.

คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ณ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

21 กรกฎาคม 2563 /

18:10 น.